MOL Gyermekgyógyító Program 2019

A pályázat címe: KutyaJó Kalandok, A program jellege: Élményterápia

Projekt időszak: 2019.10.01-2020.07.31. - A COVID-19 járványhelyzetre való tekintettel a pályázatkezelő jóváhagyásával a projektidőszak 2021.07.31-el zárul.

A MOL Gyermekgyógyító Program a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokat támogat.

Zala megyében 2019-ben a Zalai Kutyabarátok Egyesülete 700.000 forint értékben nyert forrást a program keretében élményterápia megvalósítására.

A Zalai Kutyabarátok Egyesülete 2012-ben alakult azzal a céllel, hogy a felelős állattartást elősegítése, illetve segítse a kutyatartókat a kutya helyének megtalálásában a 21. századi ember életében és a társadalomban. Ennek érdekében széles spektrumú oktatást, tanfolyamokat szervez a családi kutyatartók számára, kezdve a kutyaválasztási tanácsadástól, a kutyaovin, kölyökkutya-tanfolyamon keresztül a haladó foglalkozásokig.

2016 óta terápiás kutyás tevékenységgel is bővült az egyesület tevékenységköre. A Zalai Kutyabarátok Egyesületének Terápiás csoportjában hét tanúsítvánnyal rendelkező terápiás kutya tevékenykedik felvezetőikkel: Dr. Nagy Erzsébet - Andival, Szécsi Lászlóné - Pedroval, Tolnai Tímea - Zserbóval, Schné Tamásné - Zsuzska, Agg Viktória - Szofi, Gróf Krisztián - Blanka, Nagy Kata - Zara.

Egyesületünk több Zala megyei bentlakásos, köznevelési- és közoktatási-, egészségügyi intézménnyel, egyesülettel és civil szervezettel áll együttműködésben, melynek keretében meghatározott heti óraszámban tart állatasszisztált foglalkozásokat pedagógiai kísérővel.

A Terápiás csoport tagjai 2018 márciusától KutyaJó Kalandok címmel indított Zalaegerszegen három korcsoport számára állatasszisztált játszóházat terápiás kutyákkal és pedagógussal.

Fentiek mellett a Terápiás csoport rendszeresen együttműködik több helyi egyesülettel és civilszervezettel, így a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületével, a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületével, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének helyi szervezetével,a Down-Mosolyambulancia Egyesülettel, valamint a Zala Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házzal. Utóbbival a tanév során közoktatási- és köznevelési valamint felsőoktatási intézményekben, a nyári időszakban pedig táborokban tartanak állatasszisztált érzékenyítő foglalkozásokat fogyatékos témákban tapasztalati szakértőkkel (érintett előadókkal).

A pályázat rövid összefoglalója

A KutyaJó Kalandok programmal a pályázati időszakban 9 alkalommal tart a Terápiás csoport állatasszisztált élményterápiát Down-szindrómás gyermekek számára, melyet egy ötnapos tábor zárna. A KutyaJó Kalandok célja, hogy a helyi Down-szindrómás gyermekek számára olyan iskolán kívüli, szabadidős minőségi időtöltést kínáljunk, melyre egyébként nem lenne lehetőségük. A gyermekek a foglalkozások alatt terápiás kutyák bevonásával ismerkedhetnek meg a felelős állattartással, és ingergazdag környezetben fejlődhetnek szociális- és kognitív kompetencia alapkészségei. 

A havi rendszerességgel ismétlődő foglalkozások során a gyerekek ismereteket szerezhetnek az őket körülvevő környezetről, állatvilágról, melyeket aztán egy ötnapos erdei tábor során a gyakorlatban is alkalmazhatnának. 

A Down-szindrómás gyermekek nyári (szünidei) napközbeni ellátása a környéken nem megoldott, többségi táborokban nem fogadják őket kellő humán erőforrás hiányában. A tábor során a gyermekek számára munkaidőben kínálnánk élmény jellegű, terápiás kutyákkal asszisztált programokat szakemberek (pedagógus, gyógyped. asszisztens, táncoktató, zeneterapeuta, szociálus munkás, terápiás kutya felvezető) bevonásával.

A program fő célkitűzése

A KutyaJó Kalandok célja, egy olyan hiánypótló tevékenység biztosítása a Down-szindrómás gyermekek számára mely minõségi idõtöltést biztosít, miközben hasznos ismereteket szerezhetnek a felelõs állattartásról és igazodva az egyéni sajátságokhoz ingergazdag, játékos légkört teremtsen a képességeik kibontakoztatásához. A program közvetlen célja a résztvevõk minõségi idõtöltésének biztosítása, a szociális kompetencia alapképességeinek (szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, kötõdési, szervezési, érdekérvényesítési (együttmûködési, vezetési, versengési) képesség) és a kognitív kompetencia alapképességeinek(a gondolkodási képesség, tudásszerzõ (ismeretszerzõ, problémamegoldó, alkotó), kognitív kommunikációs (ábraolvasási, ábrázolási, beszéd-, beszédértési, olvasási, fogalmazási) képesség, tanulási képesség) fejlesztése; közvetett célja pedig, az élményterápia során a résztvevõk mentális- lelki- és fizikai egészségének megõrzése, elõsegítése.

A program célcsoportja

A csoport létszáma: 10-15 fő

A megvalósításban partnereink:

MOL Alapítvány

Down Mosolyambulancia Egyesület

Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület

A Terápiás csoport Zalaegerszeg vonzáskörzetében élő Down-szindrómás gyermekek és családjuk számára tartott összesen 11 foglalkozáson jelen volt 2 fő a Zalai Kutyabarátok Egyesület Terápiás Csoport munkatársai részéről: Tolnai Tímea pedagógus, állat asszisztált foglalkozásvezető, terápiás kutya felvezető és Dr. Nagy Erzsébet terápiás kutya felvezető, Gróf Krisztián terápiáis kutyafelvezető (mint önkéntes) valamint 2-2 terápiás kutya Mangó/Zserbó és/vagy Andi/Borcsa és/vagy Blanka. 

Az első foglalkozás alkalmával a gyermekek számára kötetlen módon nyílt lehetőség megismerkedni a foglalkozásvezetővel és a terápiás kutya felvezetővel valamint a terápiás kutyákkal. 

A szintfelmérő foglalkozásokon szerzett tapasztalatok alapján célunk volt a szociális- és a kognitív kompetencia alapkészségeinek fejlesztése a következő területeken:

  • szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, együttműködési, versengési képesség (szabálytudat, empátia, tolerancia, késleltetés)
  • gondolkodási képesség, tudásszerző, ismeretszerző, problémamegoldó
  • kognitív kommunikációs képességek
  • szociális kommunikációs készségek
  • a gondolkodási képesség
  • beszéd-, beszédértési, képesség.

A foglalkozásokat két alkalommal is meg kellett szakítani a pandémiás helyzetre való tekintettel, ám végül 2021 júliusában a program zárásaként meg tudtuk valósítani a tervezett nyári erdei táborunkat is, több szakértő és terápiás kutya felvezető bevonásával.

A program során az élményterápiában a kognitív- az érzelmi és a gyakorlati ismertek, tudás együttesen került mozgósításra, így ,,tudom, kipróbálom és ez érzelmet vált ki" hármasságra építő módszereket használtunk.

A program során az alábbi tevékenységek kerültek előtérbe:

Gondozással kapcsolatos feladatok: A foglalkozások során lehetőséget adtunk arra, hogy a gyermekek gondozzák is a kutyát (fésülés, víz és étel adása);

Képességfejlesztő feladatok: A gyermek szükségleteinek megfelelően kiválasztott feladatokkal különböző területeket fejlesztettünk (vizuális észlelés, emlékezet, figyelem); Nagymozgás fejlesztése (alapmozgások kialakítása, tartás javítása, egyensúlyfejlesztés, testsémafejlesztés, térérzékelés fejlesztése); Finommotorika fejlesztése (a kéz és az ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása; kézmozgások célirányos kialakítás; az ujjak tapintásérzékének fokozása; szem-kéz koordináció kialakítása, látás-tapintás-mozgásérzet együttes szabályozása, dominancia kialakításának segítése); Kommunikációs feladatok (hallási figyelem fejlesztése, szókincsbővítés, a beszédmegértés fejlesztése és a beszédre késztetés, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése, a beszéd érthetőségének, ritmusának lejtésének fejlesztése, nonverbális jelrendszerek elsajátítása, kommunikációra alkalmas funkciók elsajátítása egyéni segédeszközök alkalmazása); Viselkedési normákat fejlesztő feladatok (tolerancia, empátia; egymás és a környezet tisztelete; a másság kezelése; etikus magatartás, viselkedési normák, modellek; Önismeretet adó feladatok (önfegyelem kialakítása; siker utáni vágy, de a kudarc elviselése is; társadalomba való beilleszkedés, harmónia önmagukkal és másokkal).

A Down-Mosolyambulancia, mint együttműködő partner visszajelzése alapján:

"...."

A program 700.000 Ft támogatásból valósult meg 2019. október 1 - 2021.07.31 közötti időtartamban, alkotó jellegû megismerési cselekvési egységként, a foglalkozásvezető és résztvevők partneri együttműködésével, tartalma szerint tananyaghoz csak részben kapcsolódó, interdiszciplinaritása szerint multidiszciplináris projektként (több műveltségterületre is összpontosít pl.: magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom, művészetek, életvitel és gyakorlati ismeretek), tanítási viszonya alapján epochális oktatásként, idõtartama alapján hosszútávú projektként (10 hónap), résztvevõk száma szerint kis létszámú csoport bevonásával. A projekt időtartama alatt összesen 26 főt értünk el.

A MOL Alapítvány támogatásának köszönhetően a Terápiás csoport olyan hiánypótló tevékenységet tudott megvalósítani, mely a környéken egyedülálló módon biztosított minőségi időtöltési lehetőséget a nyári szünet ideje alatt Down-szindrómás gyermekek számára.

© 2018 Zalai Kutyabarátok Egyesülete - Zalai Kutyasuli. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!