MOL Gyermekgyógyító Program 2018.

A pályázat címe: KutyaJó Kalandok, A program jellege: Élményterápia

Projekt időszak: 2018.10.01-2019.07.31.

A MOL Gyermekgyógyító Program a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokat támogat.

Zala megyében 2018-ban egyedülállóan a Zalai Kutyabarátok Egyesülete nyert forrást a program keretében élményterápia megvalósítására.

A Zalai Kutyabarátok Egyesülete 2012-ben alakult azzal a céllel, hogy a felelős állattartást elősegítése, illetve segítse a kutyatartókat a kutya helyének megtalálásában a 21. századi ember életében és a társadalomban. Ennek érdekében széles spektrumú oktatást, tanfolyamokat szervez a családi kutyatartók számára, kezdve a kutyaválasztási tanácsadástól, a kutyaovin, kölyökkutya-tanfolyamon keresztül a haladó foglalkozásokig.

2016 óta terápiás kutyás tevékenységgel is bővült az egyesület tevékenységköre. A Zalai Kutyabarátok Egyesületének Terápiás csoportjában három tanúsítvánnyal rendelkező terápiás kutya tevékenykedik felvezetőikkel: Dr. Nagy Erzsébet - Andival, Szécsi Lászlóné - Pedroval, és Tolnai Tímea - Zserbóval.

Egyesületünk több Zala megyei bentlakásos, köznevelési- és közoktatási intézménnyel, egyesülettel és civil szervezettel áll együttműködésben, melynek keretében meghatározott heti óraszámban tart állatasszisztált foglalkozásokat pedagógiai kísérővel.

A Terápiás csoport tagjai 2018 márciusától KutyaJó Kalandok címmel indított Zala megyében két helyszínen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen három korcsoport számára állatasszisztált játszóházat terápiás kutyákkal és pedagógussal.

Fentiek mellett a Terápiás csoport rendszeresen együttműködik több helyi egyesülettel és civilszervezettel, így a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületével, a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületével, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének helyi szervezetével valamint a Zala Megyei Család, Esélyteremtő és

Önkéntes Házzal. Utóbbival a tanév során közoktatási- és köznevelési valamint felsőoktatási intézményekben, a nyári időszakban pedig táborokban tartanak állatasszisztált érzékenyítő foglalkozásokat fogyatékos témákban tapasztalati szakértőkkel (érintett előadókkal).

A pályázat rövid összefoglalója

A KutyaJó Kalandok porgrammal a pályázati időszakban összesen 20 alkalommal tartunk állatasszisztált élményterápiát a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők számára a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Zalaegerszegi Gyermekotthonában.

A KutyaJó Kalandok célja, hogy a résztvevők számára minőségi időtöltési lehetőséget kínáljon, miközben hasznos ismereteket szerezhetnek a felelős állattartásról és igazodva az életkori sajátságokhoz ingergazdag, játékos légkört teremtsen a képességeik kibontakoztatásához. A foglalkozás során a terápiás kutyákkal közösen végzett tevékenység az élménypedagógia módszerei segítségével a személyes és szociális készségek fejlesztésére helyeződik a hangsúly.

A foglakozásokon jelenlévő terápiás kutyák motiváló, rehabilitációs funkciót töltenek be, a pedagógiai kísérő pedig szaktudásával segít az élményterápia és élménypedagógia feltételeinek megteremtésében, így szituációs- szerep- és dramatikus játékokat vezet a terápiás kutyák felvezetőjének segítségével.

A program fő célkitűzése

A KutyaJó Kalandok célja, hogy a résztvevők számára minőségi időtöltési lehetőséget kínáljon, miközben hasznos ismereteket szerezhetnek a felelős állattartásról és igazodva az életkori sajátságokhoz ingergazdag, játékos légkört teremtsen a képességeik kibontakoztatásához.

A program közvetlen célja a résztvevők minőségi időtöltésének biztosítása, a szociális kompetencia alapképességeinek (szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, kötődési, szervezési, érdekérvényesítési (együttműködési, vezetési, versengési) képesség) és a kognitív kompetencia alapképességeinek(a gondolkodási képesség, tudásszerző (ismeretszerző, problémamegoldó, alkotó), kognitív kommunikációs (ábraolvasási, ábrázolási, beszéd-, beszédértési, olvasási, fogalmazási) képesség, tanulási képesség) fejlesztése; közvetett célja pedig, az élményterápia során a résztvevők mentális- lelki- és fizikai egészségének megőrzése, elősegítése.

A program célcsoportja

A KutyaJó Kalandok foglalkozásait a Zalaegerszegi Gyermekotthon lakóival valósítjuk meg, mivel a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolhatók. A gyermekotthon országos lefedettségű, a szakmai vezetés javaslata alapján (magatartási- tanulási- beilleszkedési zavaros; sajátos nevelési igényű, agresszió kezeléssel küzdő stb.) vehesznek részt a foglalkozásokon a résztvevők.

A csoport létszáma: 20-25 fő

A résztvevők életkora: 18 év alatti gyermekek és serdülő korú fiatalok.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Zalaegerszegi Gyermekotthonba tartott összesen 20 foglalkozáson jelen volt 2 fő a Zalai Kutyabarátok Egyesület Terápiás Csoport munkatársai részéről: Tolnai Tímea pedagógus, állat asszisztált foglalkozásvezető, terápiás kutya felvezető és Dr. Nagy Erzsébet terápiás kutya felvezető, valamint 2 terápiás kutya Zserbó és Andi. Az intézményt a foglalkozásokon Letenyei Tímea képviselte, aki elvégezte az állatasszisztált foglalkozásvezetéshez szükséges akkreditált továbbképzést így előkészületekben és a gyermekek moderálásában nagy segítségünkre volt.

Az első látogatás alkalmával megismerkedtünk a gyermekotthon személyi és tárgyi feltételeivel (termek mérete, lakók száma, életkora, személye). A gyermekotthon létszámát tekintve magas fluktuáció jellemző főleg az idősebb (15-18 év közötti) korosztály tekintetében. A dolgozók elmondása alapján sokan vannak szökésben, távoznak ismeretlen helyre.

A gyermekotthonban összesen 24 fő gyermek él, 5 fő óvodás és 19 iskolás korú él rendszeresen, életvitelszerűen. Számuk és személyük folyamatosan változik.

Az első foglalkozás alkalmával a gyermekek számára kötetlen módon nyílt lehetőség megismerkedni a foglalkozásvezetővel és a terápiás kutya felvezetővel valamint a terápiás kutyákkal. Az előző foglalkozások alkalmával az intézmény dolgozóival szoros együttműködésben kiválasztásra kerültek a kutyaterépiába bevonni kívánt gyerekek. A hatékonyság érdekében a gyerekeket két csoportra bontottuk, így egy hónapban egyszer találkoztunk az 1. csoporttal (iskolás korúak) és egyszer a 2. csoporttal (óvodás és kisiskolás korúak). A differenciálásnál szempontjaink voltak a testi, szellemi érettség, testvéri kapcsolatok, így alakult ki a végleges csoportbeosztás, és készült el a csoportösszetétele alapján a haladást segítő tematika. 

A szintfelmérő foglalkozásokon szerzett tapasztalatok alapján célunk volt a szociális- és a kognitív kompetencia alapkészségeinek fejlesztése a következő területeken:

  • szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, együttműködési, versengési képesség (szabálytudat, empátia, tolerancia, késleltetés)
  • gondolkodási képesség, tudásszerző, ismeretszerző, problémamegoldó
  • kognitív kommunikációs (ábraolvasási, ábrázolási, beszéd-, beszédértési, olvasási)képességek
  • szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, kötődési képesség
  • a gondolkodási képesség
  • beszéd-, beszédértési, képesség.

A program során az élményterápiában a kognitív- az érzelmi és a gyakorlati ismertek, tudás együttesen került mozgósításra, így ,,tudom, kipróbálom és ez érzelmet vált ki" hármasságra építő módszereket használtunk.

A program során az alábbi tevékenységek kerültek előtérbe:

Gondozással kapcsolatos feladatok: A foglalkozások során lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek gondozzák is a  kutyát (fésülés, víz és étel adása); 

Képességfejlesztő feladatok: A gyermek szükségleteinek megfelelően kiválasztott  feladatokkal különböző területeket fejlesztettünk (vizuális észlelés, emlékezet, figyelem); Nagymozgás fejlesztése  (alapmozgások kialakítása, tartás javítása, egyensúlyfejlesztés, testsémafejlesztés, térérzékelés fejlesztése);  Finommotorika fejlesztése (a kéz és az ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása; kézmozgások célirányos  kialakítás; az ujjak tapintásérzékének fokozása; szem-kéz koordináció kialakítása, látás-tapintás-mozgásérzet együttes szabályozása, dominancia kialakításának segítése); Kommunikációs feladatok (hallási figyelem fejlesztése, szókincsbővítés, a beszédmegértés fejlesztése és a beszédre késztetés, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése, a beszéd érthetőségének, ritmusának lejtésének fejlesztése, nonverbális jelrendszerek elsajátítása, kommunikációra alkalmas funkciók elsajátítása egyéni segédeszközök alkalmazása); Viselkedési normákat fejlesztő feladatok (tolerancia, empátia; egymás és a környezet tisztelete; a másság kezelése; etikus magatartás, viselkedési normák, modellek; Önismeretet adó feladatok (önfegyelem kialakítása; siker utáni vágy, de a kudarc elviselése is; társadalomba való beilleszkedés, harmónia önmagukkal és másokkal).

Az intézmény visszajelzései alapján az alábbi változásokat észlelték a programban résztvevőkön: 

-készség- és képességfejlõdés, szociális és kognitív kompetenciák alapkészségeinek fejlõdése /szociális kommunikációs, konfliktuskezelési, kötõdési, szervezési, érdekérvényesítési (együttmûködési, vezetési, versengési) képesség fejlõdésre, önbizalom- motiváltság növekedése (ön/reflexió, visszacsatolás, sikerélmények révén)/

- agresszió csökenése (társakkal, gondozóikkal, környezettel, önmagunkkal kapcsolatos tiszteletteljes bánásmód)

- kiegyensúlyozottabb érzelmi- lelki élet.

A program 550.000 Ft támogatásból valósult meg 2018. október 1 - 2019.07.31 közötti időtartamban, alkotó jellegû megismerési cselekvési egységként, a foglalkozásvezető és résztvevők partneri együttműködésével, tartalma szerint tananyaghoz csak részben kapcsolódó, interdiszciplinaritása szerint multidiszciplináris projektként (több műveltségterületre is összpontosít pl.: magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom, művészetek, életvitel és gyakorlati ismeretek), tanítási viszonya alapján epochális oktatásként, idõtartama alapján hosszútávú projektként (10 hónap), résztvevõk száma szerint kis létszámú csoport bevonásával. A projekt időtartama alatt összesen 34 főt értünk el (az intézményre jellemző fluktuáció okán a tervezettnél többet).

A MOL Alapítvány támogatásának köszönhetően a Terápiás csoport a foglalkozás előkészítéséhez, dokumentálásához, kellékeinek elkészítéséhez írószer- és irodaszervásárlásra volt lehetősége, terápiás eszközparkja pedig több tétellel bővült, így: mozgásfejlesztő készlettel, egyensúlyozó- és stimuláló eszközökkel.

Az utolsó foglalkozáson (2019.07.11-én) az intézmény nyomtatott formában átvehette a foglalkozások naplóját illetve a projekt megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok összefoglalóját, a résztvevők mindegyike pedig emlékként egy-egy egyedi képeslapot kapott.

© 2018 Zalai Kutyabarátok Egyesülete - Zalai Kutyasuli. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!